Algemene voorwaarden VIVE LE STEP

ARTIKEL I. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing bij elke verhuur van VIVE LE STEP (Ulrik Capiot, Haverland 27, 2460 Tielen, België, eenmanszaak, BE 0766.957.224)

Door het aanvaarden van de algemene voorwaarden bij het maken van de reservering gaat de huurder akkoord met de onderstaande voorwaarden en is hij tevens dan ook hoofdelijk verantwoordelijk in de verplichtingen van de huurder in wiens naam hij handelt. De verhuurovereenkomst geldt voor de huurperiode en de van toepassing zijnde tarieven die vermeld werden bij reservatie.

ARTIKEL II. De huurperiode start op de datum en het uur zoals werd overeengekomen bij reservatie. Hierbij werd er ook akkoord gegaan met de algemene voorwaarden en neemt de overeenkomst aanvang. Deze huurperiode loopt weer ten einde op het ogenblik dat de steps terug worden ingeleverd bij  VIVE LE STEP of worden ingeleverd op de afgesproken locatie dewelke werd overeengekomen bij het maken van de reservatie.

ARTIKEL III. De steps hebben een maximale snelheid van 25 km per uur. Dit houdt dan ook in dat je conform de Belgische wetgeving niet in het bezit moet zijn van een rijbewijs.

Vanaf 1 juli 2022 kan men pas vanaf 16 jaar een E-step besturen. De huurder bevestigt door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden dat alle bestuurders de minimumleeftijd van 16 jaar hebben. Het maximum toegelaten gewicht voor de step bedraagt volgens de bepalingen van Segway 100 kilogram. Verder is er wettelijk geen helmplicht. Een helm is echter wel aangeraden. Deze kan eventueel gehuurd of aangekocht worden bij VIVE LE STEP. Gepast schoeisel, aangepaste kledij alsook een zonnebril kan nuttig zijn tijdens het steppen. (deze laatste tegen eventuele vliegende insecten of een laagstaande zon)

De huurder die de boeking maakt dient op het moment van de boeking minimaal 18 jaar oud te zijn en dient op het moment van de verhuring een geldige identiteitskaart voor te leggen.

ARTIKEL IV. Reserveren van de steps kan makkelijk via de website (www.vivelestep.be) gebeuren. Inlichtingen kunnen bekomen worden via het contactformulier of door het nummer 0496 805614 te contacteren.

Een eventuele wijziging, na reservatie, van het aantal gehuurde steps kan u nadien simpelweg per mail(info@vivelestep.be) aanvragen. Dit kan tot 24 uur voor aanvang van de door u gevraagde huurperiode.

Bij onvoorzienbare omstandigheden, ongunstige weersomstandigheden of ziekte kan zowel door de huurder als door VIVE LE STEP tot 24 uur voor aanvang van de huurperiode gevraagd worden om de overeenkomst vrij van kosten te annuleren of de reservering te verplaatsen naar een latere datum.

ARTIKEL V. Het verhuurde materiaal (step van type Segway Ninebot max G30 en accessoires) blijft tijdens de gehele huurperiode de exclusieve eigendom van VIVE LE STEP. De step is bij afhaling voorzien van een batterij die 100% is opgeladen. Voor vertrek voorzien we een woordje uitleg over de werking van de steps.

Onze steps zijn standaard voorzien van een cijferslot dat is aangebracht op het stuur. Bijkomend wordt een rugzakje voorzien met oplaadkabel en een infofiche die nuttige info bevat voor zowel voor vertrek als voor onderweg.

De huurder mag het gehuurde materiaal niet uitlenen, onderverhuren aan derden, gebruiken voor wedstrijden of illegale doeleinden. Bij een mogelijke inbreuk hierop zal de overeenkomst automatisch en onmiddellijk verbroken worden. De huurder kan het saldo voor de nog resterende gehuurde periode niet meer claimen.

De huurder moet de steps tijdig terug inleveren bij VIVE LE STEP, dit op dezelfde locatie als waar ze werden afgehaald/geleverd, tenzij anders werd overeengekomen bij de reservatie.

Wanneer de huurder de steps laattijdig inlevert dan wordt per aangevangen uur na afgesproken inlevertijd de prijs van 25 euro per step aangerekend. Een eventueel vroegere inlevering heeft niet tot gevolg dat er een gedeelte van de huurprijs zal worden terugbetaald door VIVE LE STEP.

Indien de huurder de steps niet terugbezorgt dan zien wij ons genoodzaakt om een gerechtelijke procedure voor de rechtbank op te starten.

ARTIKEL VI. De gehuurde steps worden in perfecte staat en volledig geschikt voor verhuur aangeboden. De huurder bevestigt de steps in deze staat ontvangen te hebben en moet de steps in dezelfde staat als waarin deze zich bij ontvangst bevonden terug inleveren op dezelfde locatie.

Bij inlevering wordt de staat van de steps vastgesteld. Mogelijke kosten om de steps terug in de staat te brengen waarin ze zich bevonden bij aanvang van de huurperiode zijn ten laste van de huurder.

Dit kan gebeuren door het bedrag van de schade van de borgsom (zie artikel IX) af te trekken of door een factuur voor herstelling op te maken ten laste van de huurder. De huurder verklaart zich hiermee bij deze akkoord.

ARTIKEL VII.  De hoofdhuurder alsook de overige huurders en bestuurders van de steps zijn aansprakelijk voor de schade die door hen wordt veroorzaakt. Dit geldt zowel voor de schade aan de steps alsook de schade aan derden. Dit ongeacht het aspect of de schade ontstaan is door schuld van derden of de huurder zelf. Een familiale verzekering is dan ook een must en sterk aangewezen.

VIVE LE STEP kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt aan de hoofdhuurder of de overige huurders/bestuurders, hun vervoerde goederen, of schade aan derden die door de huurders veroorzaakt werd.

De huurder is verplicht om bij een ongeval, diefstal of poging tot diefstal, van de steps en/of accessoires onmiddellijk aangifte te doen bij de bevoegde politie en VIVE LE STEP hiervan op de hoogte te brengen.

Bij volledige diefstal loopt het contract pas ten einde wanneer de huurder het attest van klachtneerlegging bezorgt aan VIVE LE STEP.

Bij een eventueel totaal verlies van de steps is de huurder verantwoordelijk voor de schade en alle gemaakte kosten. VIVE LE STEP zal dan ook de economische restwaarde van de gestolen/verloren/beschadigde steps aanrekenen aan de huurder.

ARTIKEL VIII. Het spreekt voor zich dat normale onderhoudskosten gedragen worden door VIVE LE STEP. Eventuele herstellingen mogen nooit door de huurder op eigen houtje, door wie dan ook, uitgevoerd worden. Kosten die het gevolg zijn van nalatigheid of verkeerd gebruik( vb door diepe plassen rijden, steps in zware regenbuien onbeschermd achter laten,….) van de steps zijn ten laste van de huurder.

ARTIKEL IX. Facturen zijn betaalbaar via overschrijving op het bankrekening-nummer BE81 9734 0850 4824, via Payconiq of cash. 

Per reservering wordt er een kopie genomen van de identiteitskaart van de hoofdhuurder en dient er ter plaatse een waarborg van 150 euro cash of via Payconiq betaald te worden. Deze borg wordt bij inlevering van de steps terugbetaald wanneer na inspectie blijkt dat de steps en accessoires zich in dezelfde toestand bevinden als bij aanvang van de huurperiode.

Eventuele betwistingen van facturen dienen binnen een termijn van acht dagen na factuurdatum te gebeuren. Indien de betaling op de vervaldag van de factuur niet werd ontvangen dan zal er zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn. Deze bedraagt 10% per jaar.

ARTIKEL X. Wanneer de huurder een inbreuk begaat op de van toepassing zijnde wetgevingen en/of reglementeringen tijdens de huurperiode kan VIVE LE STEP in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden. Elektrische steppers rijden op eigen verantwoordelijkheid en dienen de wegcode te respecteren net als iedere andere weggebruiker.

Indien de politie de persoonlijke gegevens van de huurder opvraagt bij VIVE LE STEP zijn wij gehouden om hen deze te bezorgen. Deze overdracht van gegevens zal gebeuren binnen het wettelijke kader van de GDPR.

ARTIKEL XI. Wij beschermen uw persoonsgegevens want privacy is uiteraard belangrijk. VIVE LE STEP behandelt de verzamelde persoonsgegevens dan ook op een uiterst betrouwbare en veilige manier. Uiteraard zullen wij nooit uw persoonsgegevens verkopen, verdelen of ter beschikking stellen van derden.

Door bij reservering akkoord te gaan met de algemene voorwaarden geeft u aan VIVE LE STEP de toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.

Zijn er toch vragen, opmerkingen of klachten dan kan u deze richten aan info@vivelestep.be. Voor de uitvoering van de overeenkomst verwerken wij volgende persoonsgegevens: voornaam, naam, adres, rekeningnummer, geboortedatum, telefoonnummer of mobiel nummer alsook het emailadres.

ARTIKEL XII. Bovenvermelde overeenkomst en bepalingen vallen onder het Belgisch recht dat hierbij van toepassing is. Eventuele geschillen zullen dan ook ingeleid worden voor de rechtbank, arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout.De