VIVE LE STEP EN DE GDPR (General Data Protection Regulation)

Vivelestep.be, Haverland 27, 2460 Kasterlee, België,   beschrijft in deze verklaring hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt in de context van haar activiteiten. Wij streven ernaar de wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming, waaronder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (‘AVG’) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, na te leven.

Deze privacyverklaring is van toepassing op https://www.vivelestep.be.

Over ons privacybeleid:

VIVE LE STEP respecteert uw privacy. Wij verwerken enkel gegevens, die wij van u hebben ontvangen. Deze worden verwerkt met het oog op onze dienstverlening. Met de informatie die wij over u hebben verzameld gaan wij zeer zorgvuldig om. Uw gegevens zullen dan ook niet aan derden ter beschikking gesteld worden.

Dit privacybeleid is van toepassing op onze dienstverlening en de website van VIVE LE STEP. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/05/2021. Onze privacyverklaring wordt steeds actueel gehouden, de versie op onze website is steeds de meest recente versie. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kan u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden enkel en alleen gebruikt ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden. Enkel wanneer wij over uw expliciete toestemming beschikken houden wij u op de hoogte over onze producten en diensten.  Uw gegevens zullen dan ook niet aan derden ter beschikking gesteld worden, tenzij de wetgever ons dit verplicht of om aan boekhoudkundige en administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

  • identificatiegegevens (zoals uw naam)
  • contactgegevens (zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres)
  • bankgegevens voor de verwerking van betalingen (zoals uw rekeningnummer)

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan vivelestep.be op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Uw gegevens worden bewaard zolang u een klant bent van ons. Dit wil zeggen dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u ons informeert dat u niet langer van onze diensten gebruik wil te maken. Als u dit bij ons meldt dan zullen wij dit opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Rechten

Wat zijn uw rechten?

Op basis van de geldende Belgische en Europese wetgeving heeft u als klant uiteraard bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons zullen worden verwerkt. Welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen volgt verder. Om misbruik te voorkomen versturen wij afschriften en kopieën van uw gegevens enkel en alleen naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. Wenst u uw gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post te ontvangen? Dat kan, maar dan zullen wij u vragen om u te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verhuringen. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Recht op inzage

Natuurlijk heeft u altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en betrekking hebben op uw persoon in te zien. Dit kan op eenvoudig verzoek via info@vivelestep.be. Binnen 30 dagen ontvangt u van ons een reactie via het bij ons bekende e-mailadres.

Recht op rectificatie

U kan de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon laten aanpassen/verbeteren. Hiervoor kan u eveneens een verzoek versturen aan info@vivelestep.be. Binnen 30 dagen ontvangt u van ons een reactie op uw verzoek via het bij ons bekende e-mailadres.

Recht op beperking van de verwerking

U kan altijd vragen om de gegevens die wij verwerken die betrekking hebben op uw persoon te beperken. Dit kan op eenvoudig verzoek via info@vivelestep.be. Binnen 30 dagen ontvangt u van ons een reactie op uw verzoek via het bij ons bekende e-mailadres.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon, door een andere partij te laten uitvoeren. Dit kan op eenvoudig verzoek via info@vivelestep.be. Binnen 30 dagen ontvangt u van ons een reactie op uw verzoek via het bij ons bekende e-mailadres.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Vivelestep.be. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Wijzigen

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de recente versie. Wanneer blijkt dat het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan zullen wij u daarvan per e-mail op de hoogte brengen.

Contactgegevens:

VIVE LE STEP

Ulrik Capiot
Haverland 27, 2460 Kasterlee
+32 496 80 56 14
info@vivelestep.be